Versie 2.20 – 01/01/2016

Inhoud

I. Definities en algemene bepalingen.

1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Toepasselijkheid.

3. Prijzen, tarieven en betaling.

4. Annulering.

5. Uitvoering.

6. Wijzigingen en meerwerk.

7. Termijnen.

8. Vertrouwelijkheid.

9. Eigendom en bescherming.

10. Aansprakelijkheid.

11. Overmacht

12. Ontbinding, beëindiging en opschorting.

13. Intellectuele en industriële vermogensrechten.

14. Toepasselijk recht en geschillen.

15. Overdracht rechten en verplichtingen.

16. Geldigheid en uitleg.

II. Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

1. onderwerp van de overeenkomst

2. Uitvoering.

3. Oplevering en acceptatie.

4. Eigendom en bescherming.

5. Onderhoudsovereenkomst

III. Webhosting.

6. Onderwerp van de overeenkomst

7. Eigendom en bescherming, verhuizing en eigendomsoverdracht

8. Duur van de overeenkomst

IV. Registratie domeinnamen.

1. Onderwerp van de overeenkomst

2. Registratie.

3. Verantwoordelijkheid.

4. Duur van de overeenkomst

5. Modaliteiten.

Definities en algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Leverancier: Web-con

b. Cliënt: de (potentiële) wederpartij van leverancier met betrekking tot een verkoopovereenkomst;

c. Partijen: Leverancier en Cliënt gezamenlijk;

d. Schriftelijk: in document, fax, e-mail, EDI, Internet of ander elektronisch medium.

1.2. Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door leverancier zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Cliënt enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verkoopcontract, bij op/aflevering van product is ondertekend.

1.3. De leverancier kan een legitimatie verlangen van de Cliënt of van de degene die het materieel namens cliënt komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt.

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen cliënt en leverancier, en de cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. Onder cliënt wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van leverancier wordt gesloten.

2.2. De cliënt wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij het plaatsen van opgegeven opdrachten.

2.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

2.4. Leverancier wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de Cliënt af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de cliënt deze voorwaarden uitsluiten.

2.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens de leverancier zijn geheel vrijblijvend en kunnen door de leverancier ingetrokken worden zo lang de leverancier een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de cliënt of door prijswijzigingen van leveranciers.

2.6. De leverancier behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

2.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij de leverancier geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten en de facturen van de leverancier. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. En zal standaard bij het ondertekenen van een opdracht, van welke aard ook, aan de cliënt overhandigd worden.

2.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de cliënt wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.9. Participatie van dochter, zuster, doch wel tot het concern van de cliënt behorende bedrijven niet genoemd in dit contract en- of bijhorende bijlagen is niet automatisch van toepassing.

2.10. Alle mogelijke afwijkingen, aanpassingen, bijkomstigheden kunnen door middel van een schriftelijke aanvraag, en wederzijdse toestemming worden toegevoegd aan dit contract d.m.v. een door beide partijen ondertekende ‘bijlage’ die aan de verkoopovereenkomst wordt gehecht.

Prijzen, tarieven en betaling

3.1. Alle prijzen en tarieven van de leverancier zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand, behoudens andersluidend schriftelijke instemming van de leverancier en uitdrukkelijke overeenstemming. Nadat er de verkoopsovereenkomst tot stand gekomen is, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden door de cliënt aan de leverancier vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht.

3.3. Facturatie zal gefaseerd plaatsvinden, 30% volgens paragraaf 3.2., vervolgens 40% na de afwerking van de eerste fase volgens paragraaf 5.1., en tot slot de resterende 30% na oplevering van de website.

3.4. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die niet aan wijzigingen onderhevig zijn tijdens de uitvoering van de vooraf schriftelijk overeengekomen en wel bepaalde werkzaamheden.

3.5. Indien aangaande de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal de leverancier de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de cliënt in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

3.6. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde tien dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.7. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van de leverancier vermeld op de factuur, of door contante betaling aan de zaakvoerder van de leverancier.

3.8. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de cliënt een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 15% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 10%, met een minimum van 50€, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten en debiteuren beheer. Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief een bijkomend forfaitair bedrag worden gevorderd ten belope van €8,00 € en voor een ingebrekestelling zal een administratieve kost van €35,00 aangerekend worden.

3.9. In geval van niet-betaling behoudt de leverancier zich het recht voor om eventuele abonnementen op diensten van de leverancier, of op de verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enz. tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 50 € aangerekend worden.

3.10. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt de leverancier zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de cliënt en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.

3.11. Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, is de leverancier bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de cliënt in rekening te brengen.

3.12. Iedere klacht zal door de leverancier grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

3.13. Klachten van de cliënt over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de leverancier, zoniet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

3.14. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

Annulering

4.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

Een annulering van bestellingen of overeengekomen werken dient steeds per aangetekend schrijven te worden gemeld. de leverancier stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.

Wanneer een cliënt om welke reden dan ook afziet van zijn bestelling wordt het voorschot aanzien als contractuele schadevergoeding ten gunste van de leverancier. Indien meer kosten werden gemaakt zal de cliënt echter gehouden zijn tot betaling van alle tot op de datum van annulering gemaakte kosten vermeerderd met 20%.

De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden.

4.2. Bestellingen van domeinnamen en verlengingen van domeinnamen, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.

Uitvoering

5.1. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden:

De eerste fase bestaat uit het uitwerken van het visuele en grafische gedeelte.

De tweede fase bestaat uit de het programmatische deel.

En tenslotte de derde en laatste fase betreft het samenvoegen, testen, optimaliseren, en mogelijke laatste aanpassingen van de website.

De leverancier behoudt zich het recht de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, en/of voldaan aan de betalingsvoorwaarden van paragraaf 3.3.

5.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht op verzoek van de cliënt voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze steeds ten laste van de cliënt.

5.3. Indien de cliënt de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts na wederzijds schriftelijk akkoord volgens paragraaf 2.10.

5.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is de leverancier niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

Wijzigingen en meerwerk

6.1. Onder de noemer “meerwerk” dient te worden verstaan, iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of aan de nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

6.2. De leverancier zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

6.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal de leverancier de cliënt van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4. Wijzigingen zullen slechts uitgevoerd worden na wederzijds schriftelijk akkoord volgens paragraaf 2.10.

Termijnen

7.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die volgt op de betaling van het voorschot en op de afgifte van de benodigde documenten.

7.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de cliënt bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto’s, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.

7.3. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal de leverancier de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

7.5. Overschrijding van enige termijn zal de cliënt nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

Vertrouwelijkheid

8.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Eigendom en bescherming

9.1. Zaken blijven eigendom van de leverancier tot alle door de cliënt ter zake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

9.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door de leverancier ter beschikking zijn gesteld van de cliënt, voor zijn rekening en risico.

10.  Aansprakelijkheid

10.1. de leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is de leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de cliënt, en schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. de leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. de leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

10.3. De door de leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door de leverancier aan de cliënt gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

10.4. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de leverancier in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van de leverancier. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de cliënt bedongen en door de leverancier verleende crediteringen.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan de leverancier heeft gemeld.

10.6. de leverancier is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door de leverancier werden geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan de leverancier niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan de leverancier wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht.

10.7. De cliënt vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde goederen of diensten, onder meer de aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door de leverancier geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor de leverancier verborgen was.

10.8. De cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door de leverancier te verlenen diensten.

11. Overmacht

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sinds het sluiten van de overeenkomst.

11.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

12. Ontbinding, beëindiging en opschorting

12.1. Indien de cliënt één van zijn verplichtingen tegenover de leverancier niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft de leverancier het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van de leverancier, met de cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan de leverancier wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan dadelijk opeisbaar.

12.2. Wanneer de cliënt enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met de leverancier gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt. is de leverancier, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de cliënt alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

13. Intellectuele en industriële vermogensrechten

13.1. De cliënt erkent dat de leverancier de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door de leverancier geleverde producten en diensten. De cliënt stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan de leverancier eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. De overeenkomsten tussen de leverancier en de cliënt worden beheerst door het Belgische recht.

14.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door de leverancier gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier.

14.3. Partijen zullen zich zo veel mogelijk inspannen om geschillen onderling buiten rechte tot een oplossing te brengen.

15. Overdracht rechten en verplichtingen

15.1. de leverancier is te allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de cliënt noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

16. Geldigheid en uitleg

16.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

II.        Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

1.    onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door de leverancier ten behoeve van de cliënt uit te voeren werkzaamheden betreffende het ontwikkelen en onderhouden van websites en programmatuur op grond van nadere specificaties en functionele vereisten. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2.    Uitvoering

2.1. Op basis van de door de cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de cliënt instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.

2.2. De leverancier staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

2.3. Het staat de leverancier vrij om het creëren, aanpassen of updaten van websites uit te besteden aan derden, indien zij daar reden toe ziet.

3.    Oplevering en acceptatie

3.1. De leverancier zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de cliënt conform specificatie opleveren.

3.2. De cliënt heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de cliënt de leverancier terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren.

De leverancier zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de cliënt de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd.

3.5. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de cliënt, of 8 dagen na gebruiksklare oplevering indien de cliënt de leverancier niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6. De acceptatie kan door de cliënt niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de cliënt van een acceptatietest.

3.7. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

4.    Eigendom en bescherming

4.1. Conform de wettelijke bepalingen betreffende artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort, zijn al de door de leverancier ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur, enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van de leverancier. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

4.2. De ontworpen website/programmatuur is het intellectuele eigendom van de leverancier en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

4.3. De cliënt verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopieën van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde.

4.4. Alle elementen en gegevens die door de cliënt aan de leverancier worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de cliënt. De cliënt vrijwaart de leverancier tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enige van bovenvermelde elementen of gegevens.

4.5. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de cliënt, waarborgt de cliënt dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen.

5.    Onderhoudsovereenkomst

5.1. Een overeenkomst voor het onderhoud van een website is steeds voor een periode van 1 jaar. tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De cliënt is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag te respecteren, zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

III.        Webhosting

6.    Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III gelden specifiek voor alle door de leverancier ten behoeve van de cliënt uit te voeren webhosting activiteiten. Met webhosting wordt bedoeld het onderbrengen vaneen website op een webserver. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf l.

7.    Eigendom en bescherming, verhuizing en eigendomsoverdracht

2.1. Alle elementen en gegevens van de website die door de cliënt aan de leverancier worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de cliënt. De cliënt vrijwaart de leverancier tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enige van deze elementen of gegevens.

2.2. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de cliënt, waarborgt de cliënt dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen.

2.3. De cliënt maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De cliënt aanvaardt dat de leverancier in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventuele recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

2.4. De cliënt aanvaardt dat de leverancier alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service, onder meer de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch).

2.5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de domeinnamen geregistreerd door de leverancier, eigendom van de leverancier. De cliënt heeft te allen tijde het recht om de domeinnaam aangaande Zijn overeenkomst met de leverancier te verhuizen naar de servers van derden mits hij aan zijn betalingsverplichting(en) tegenover de leverancier heeft voldaan. Indien dit het geval is, is de leverancier verplicht medewerking te verlenen aan cliënt aangaande de verhuizing dan wel de eigendomsoverdracht van de domeinnaam.

2.6. In geval van verhuizing of eigendomsoverdracht van een of meerdere domeinnamen van cliënt, dient cliënt zelf zorg te dragen voor alle administratieve, juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Tevens dient cliënt alle kosten hieruit voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen. De leverancier kan nimmer, op wat voor wijze dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor wat voor kosten dan ook, gerelateerd aan de verhuizing of de verandering van eigendomsrecht van de betreffende domeinnaam.

8.    Duur van de overeenkomst

3.1. Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De cliënt is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren voor het einde van de abonnementsdag, zowel tijdens de oorspronkelijke periode als tijdens de periode van verlenging.

IV.        Registratie domeinnamen

1.    Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV gelden specifiek voor alle door de leverancier ten behoeve van de cliënt uit te voeren activiteiten betreffende registratie, transfer of trade van domeinnamen. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2.    Registratie

2.1. Elke aanvraag voor de registratie van eender welke domeinnaam geschied schriftelijk, en verbindt de cliënt onherroepelijk.

3.    Verantwoordelijkheid

3.1. Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is de leverancier op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

4.    Duur van de overeenkomst

4.1. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De cliënt is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren voor het einde van de abonnementsdag, zowel tijdens de oorspronkelijke periode als tijdens de periode van verlenging.

5.    Modaliteiten

5.1. De cliënt neemt kennis van het feit dat de leverancier enkel als tussenpersoon handelt tussen de cliënt en de autoriteit die de domeinnaam toekent. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de cliënt te worden gezien. De cliënt erkent dat de leverancier geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, in het bijzonder wat betreft de reglementering die door ICANN, OpenSRS, DNS-BE of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd. De leverancier zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de cliënt de controle over de domein naam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden. De leverancier zal wat dat betreft steeds trachten de belangen van de cliënt te verdedigen.

Datum: ……………………………                                                                                       Datum: …………………………

Handtekening (Web-con),                                                                                     Handtekening (cliënt),

……………………………………………                                                                                      …………………………………………

(Voorafgegaan door: Gelezen en goedgekeurd)